محمد اکبری

شرکت ما از سال ۸۸ با مجموعه مبنا شروع به همکاری کرد. و من احساس میکنم در این مدت زمان ما توانستیم به یکدیگر خیلی کمک کنیم.

محمد اکبری
شرکت همراهان