نرم افزار زنجیره ای

روشی نوین برای مجموعه های زنجیره ای.