مبنا تولید کننده اختصاصی نرم افزار های پخش مویرگی

پخش مجموعه ای از فرآیند ها

مبنا تولیدکننده طیف وسیعی از محصولات تخصصی حوزه پخش یک مجموعه ای از ابزار های تخصصی در فرآیند های صنعت پخش است. از ابتدای ورود نرم افزار ها به صنعت پخش تا کنون مبنا در کنار این صنعت رشد کرده است. سه نسل محصول در سه دهه گذشته.