انبار و لجستیک

1- تعريف كالا ، شناسنامه ، گروه بندي كالا برحسب گروه و زير گروه ، بسته بندي سه سطحي ، شكل كالا ، نوع توزيع ، تامين كننده ، تولید کننده، کد مشترک وزارت بهداشت برای شرکتهای پخش دارو، حجم و وزن کالا، نقطه سفارش ، حداكثر و حداقل موجودي و .....
2- امکان تعریف سبد کالا و فروش بر مبنای سبد کالا
3- تعريف مراكز هزينه
4- تعريف انبارهاي متعدد و امکان چند انباره بودن
5- تعريف انبارهاي مركزي جهت توزيع به نمايندگي هاي فروش
6- ثبت قراردادهاي تامين كنندگان و تعهدات تحويل كالا همراه با روش های تسویه قطعی یا امانی
7- ثبت ورودي ها و خروجي ها ي انبار
8- امکان ثبت برگه های تعدیلی انبار
9- ثبت قیمت های سه گانه خرید، فروش و مصرف کننده و قیمت گذاری ریالی انبار به روش های مختلف
10- انتقال كالا بين انبارها بصورت تعدادی(برگه های معادل) و امکان استفاده از کالای در راه
11- تعريف طرف حساب اعم از نمايندگي فروش ، انبار ، مشتري ، شركت تامين كننده
12- جستجوي بسيار قوي
13- امکان ارسال و تخصیص کالا (سهمیه بندی) بر اساس الگوریتم های مختلف
14- امکان درخواست کالا از انبارهای مرکزی و ستاد از مراکز
15- انبارگردانی با امکان شمارش چندگانه
16- كنترل موجودي لحظه اي و مشاهده روي تمامي فرمهاي اجرايي
17- گزارشات متنوع و امكان تعريف گزارش توسط كاربر
18- امنيت اطلاعات
19- گزارش نگار و گزارشات چرخشی