توزیع

1- امکان تعيين انواع وسائط نقليه
2- امکان تعريف وسائط نقليه برمبناي انواع تعريف شده
3- امکان تعريف رانندگان و وسائط نقليه مرتبط
4- امکان تعريف نمايندگان پخش
5- امکان تعريف پورسانت پرداختي به رانندگان و نماينده پخش
6- امکان توزيع فاکتورها برمبناي حجم و وزن اجناس فروخته شده
7- پشتيباني از فروش گرم و سرد
8- مسير بندي توزيع برمبناي مسيربندي فروش
9- محاسبه هزينه خودرو
10- کنترل بنزين مصرفي برمبناي استاندارد مصرف و ميزان مسافت طي شده
11- ارتباط با سيستم انبار ، فروش و حقوق و دستمزد
12- امکان محاسبه هزينه حمل بر اساس هر کالا