خزانه داری

ثبت و نگهداری و کنترل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک واحد اقتصادی هدف سیستم خزانه داری مجموعه ها است. به عبارت دیگر سیستم خزانه داری دامنه عملیاتی سیستم جامع مجموعه‌ها می باشد.مدیریت گردش وجه نقد را تشکیل میدهد و از دیدگاه دیگر اطلاعات واقعی بودجه نقدی در سیستم برنامه ریزی منابع نقدی سازمان را تامین می‌نماید و ضمن مدیریت عملیات گردش وجوه، کمک می‌نماید تا اطلاعات دریافت و پرداخت با کاربری آسان و به صورت طبقه بندی شده در پایگاه داده نگهداری شود و امکان اعمال کنترل کامل بر وجوه نقد سازمان و صدور اسناد حسابداری را به دست می دهد

سیستم خزانه داری با قابلیت‌های ذیل می تواند جواب‌گوی نیاز شرکت‌ها باشد:

-ثبت اسناد مشتری

-ثبت دريافت و پرداخت‌های صندوق

-پيگيری چك‌های دريافتنی، پرداختنی

-مغايرت گيری بانكی

-ارتباط با حسابداری مشتريان

-کنترل حساب‌ها و دسته چك‌ها

-ثبت كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها

-پيگيری چك‌های دريافتنی و پرداختنی