سیستم اتوماسیون اداری

-پیش به سوی سازمان بدون کاغذ
-کارتابل الکترونیکی
-امکان تعریف دبیرخانه
-امکان تعریف اندیکاتور
-مکانیزاسیون فرایندهای دبیرخانه
-امکان پیوست فایل های مرتبط به پیام اعم از اسکن مدارک، نقشه، قرارداد و ...
-امکان متناسب سازی شاخه ها و شخصی سازی آنها
-امکان مشخص کردن الگوی دریافت پیام های جدید
-امکان الگو گذاری برای نامه های صادره
-امکان تعریف طرف حساب های نامه اعم از مشتری، شرکت تامین کننده، سرنخ، تماس و ...
-امکان تعریف سازمان، چارت سازمانی، واحد ها، سمت ها و ...
-مدیریت گردش کار
-امکان طبقه بندی امنیتی نامه
-امکان تاییدیه الکترونیکی نامه
-امکان پاراف، ارجاع و تبدیل نامه به یک وظیفه
-امکان ثبت پیام های داخلی
-مدیریت وظیفه(Task Manager)
-مدیریت پروژه
-جستجوی پیشرفته بر اساس فیلدهای مختلف
-امکان چند شرکته
-گزارشات پیشرفته
-گزارش ساز پویا
-سطوح دسترسی کاربران و گروه های کاربری
-ارتباط به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
-ارتباط با نرم افزار فروش