سیستم بودجه و گزارشات

1- استقلال سیستم از سیستم‌های مالی
2- امكان تعریف كدینگ ردیف‌های بودجه متفاوت از كدینگ مالی
3- تعریف محل‌های زیر مجموعه اعم از شهرهای زیر مجموعه و مراكز هزینه
4- امكان تعریف ردیف‌های اعتباری بودجه سازمان براساس محلها (شهرها / مراكز هزینه ) یا پروژه‌ها
5- امكان ثبت درخواست‌های هزینه ( خرید خدمات – كالا ) و بلوكه كردن اعتبار بصورت غیر قطعی به تفكیك هر درخواست
6- ارتباط سیستم مالی و بودجه جهت ثبت هزینه‌های قطعی شده توسط مالی و نمایش انحراف بین درخواست اعتبار و هزینه قطعی مرتبط
7- گزارش نگار ساده و كارآمد فارسی
8- امكان ثبت اطلاعات كارپردازان هر درخواست خرید
9- امكان فرمول گذاری روی هر یك از ایتم‌های اطلاعاتی اعم از اعتبار ، درخواست اعتبار ، هزینه قطعی شده
10- امكان دریافت اطلاعات درآمد از سیستم مالی جهت مقایسه اعتبارات تحقق نیافته و درآمد
11- گزارشات و نمودارهای تفكیكی عملكرد بودجه برحسب ماه ، فصل ، سال