سیستم بودجه و گزارشات

1- استقلال سيستم از سيستم هاي مالي
2- امكان تعريف كدينگ رديفهاي بودجه متفاوت از كدينگ مالي
3- تعريف محلهاي زير مجموعه اعم از شهرهاي زير مجموعه و مراكز هزينه
4- امكان تعريف رديف هاي اعتباري بودجه سازمان براساس محلها (شهرها / مراكز هزينه ) يا پروژه ها
5- امكان ثبت درخواستهاي هزينه ( خريد خدمات – كالا ) و بلوكه كردن اعتبار بصورت غير قطعي به تفكيك هر درخواست
6- ارتباط سيستم مالي و بودجه جهت ثبت هزينه هاي قطعي شده توسط مالي و نمايش انحراف بين درخواست اعتبار و هزينه قطعي مرتبط
7- گزارش نگار ساده و كارآمد فارسي
8- امكان ثبت اطلاعات كارپردازان هر درخواست خريد
9- امكان فرمول گذاري روي هر يك از ايتمهاي اطلاعاتي اعم از اعتبار ، درخواست اعتبار ، هزينه قطعي شده
10- امكان دريافت اطلاعات درآمد از سيستم مالي جهت مقايسه اعتبارات تحقق نيافته و درآمد
11- گزارشات و نمودارهاي تفكيكي عملكرد بودجه برحسب ماه ، فصل ، سال