سیستم تحصیلداری

1- امکان تعریف تحصیلداران
2- امکان تعریف رانندگان سیستم توزیع به عنوان تحصیلدار
3- امکان تعریف ویزیتورهای سیستم فروش به عنوان تحصیلدار
4- امکان تعریف مناطق وصول به صورت مجزا
5- تعریف مناطق وصول در فرم مشتریان
6- امکان توزیع فاکتور بین تحصیلداران
7- امکان ثبت تاریخچه وصول فاکتور توسط تحصیلدار(تعداد دفعات مراجع(
8- امکان ثبت عدم وصول فاکتور توسط تحصیلدار
9- امکان محاسبه پورسانت پرداختی به تحصیلدار بابت وصول فاکتور.
10- گزارشات تحلیلی جهت نمایش وضعیت فاکتور/ تحصیلدار / مشتری و.....
11- فرآیند گرا بودن نرم افزار.