سیستم جمعداری اموال و دارایی ثابت

اطلاعات پايه
1- امكان تعريف انواع گروه‌هاي اصلي و فرعي دارايی
2- امكان تعريف انواع دارايی
3- امكان تعريف انواع خودرو
4- امكان تعريف انواع ملك
5- امكان تعريف دارایی‌های نامشهود نظير سرقفلي ، اميتاز انشعاب خدمات عمومي ( تلفن ، گاز و ...) ، مالكيت معنوی و ....
6- امكان تعريف انواع اوراق بهادار
7- امكان تعريف اطلاعات ويژه يك مال نظير شرايط خاص بهره برداری تعمير و نگهداری ، ضمانت ( گارانتي )، خدمات پس از فروش ، نوع پوشش بيمه و مبلغ و مدت آن ، توضيح خاص و .....
8- امكان تعريف مراكز هزينه مطابق با مراكز هزينه تعريف شده توسط امور مالي دستگاه
9- امكان تعريف مشخصات ساختمان‌ها ، طبقات و اتاق‌ها نظير نشاني ، مساحت عرصه و اعيان ، تعداد ، نوع كاربری و .....
10- امكان تعريف مشخصات محل هاي استقرار اموال نظير ساختمان ، طبقه ، اتاق ، مركز هزينه ، شخص تحويل گيرنده و .....
11- امكان تعريف اشخاص و مشخصات شخصي و شغلي آن‌ها
12- امكان تعريف اشخاص گيرنده اموال و مشخصات شخصي و شغلی آن‌ها
13- امكان تعريف وقايع گوناگون نظير سيل ، زلزله ، سرقت ، آتش سوزی ، تصادف و ....

عمليات مربوط به ثبت اموال:
1-امكان ثبت اموال براي شروع بهره برداری از اموال منقول و غير منقول خريداری شده
2-امكان ثبت اموال حاصل از پروژه ها و طرحهاي عمراني
3-امكان تخصيص شماره به اموال اعم از منقول و غير منقول
4-امكان ثبت اموال امانی
5-امكان ثبت اموال اجاره ای
6-امكان ثبت اموال توافقی ( قراردادهای مشاركتی )

7-امكان ثبت مشخصات ظاهری و فني اموال نظير مبلغ ، شماره سريال ، پلاك ، رنگ ، اندازه ، تعداد ، عمر مفيد ، تاريخ ثبت مال و .....
8-امكان ثبت اموال براساس طبقات اموالی تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی به شرح زير :
8-1-امكان ثبت مشخصات اشيا و لوازم نفيس ، عتيقه و موزه‌ای و مردم شناسی ( طبقه 1 )
8-2-امكان ثبت مشخصات فرش و انواع بافته هاي موزه‌ای و نفيس ( طبقه 2 )
8-3-امكان ثبت مشخصات تمبرهاي يادگاري ، موزه اي و نفيس و داراي ارزش خاص ( طبقه 3 )
8-4-امكان ثبت مشخصات انواع خودروهاي حمل و نقل و سواري ( زميني ، هوائي، دريايي، دوچرخه، موتور سيكلت و موبيلت ) (طبقه 4 )
8-5-امكان ثبت مشخصات لوازم رشته هاي پزشكی، درماني و آزمايشگاهی ( طبقه 5 )
8-6-امكان ثبت مشخصات ماشين آلات صنعتی، توليدی كشاورزی، دامداری و نظاير آن ( طبقه6)
8-7-امكان ثبت مشخصات كتب خطیو چاپی( طبقه 7 )
8-8-امكان ثبت مشخصات انواع بافته‌های دستی و ماشينی (طبقه 8 )
8-9-امكان ثبت مشخصات انواع دوربين و لنزها و متعلقات آن‌ها ( طبقه 9 )
8-10-امكان ثبت مشخصات نمونه هاي خشك شده ( تاكسيدرمي ) ( طبقه 10)
8-11-امكان ثبت مشخصات انواع نوار فيلم و ديسكت ( پرشده )(طبقه 11)
8-12-امكان ثبت مشخصات دام و حيوان ( طبقه 12)
8-13-امكان ثبت مشخصات ساير اموا غير مصرفی ( طبقه 13)
9-امكان ثبت مشخصات املاك نظير نام مالك ( به نام دولت ، به نام دستگاه ، به نام دولت با نمايندگی از طرف دستگاه و .....) ، نحوه تملك ( خريداری ، اهدايی ، تصرف و .....) ، وضعيت كاربری ( اداری ، تجاری، مسكونی، زراعی باغی و ....) ، وضعيت ثبتی( فاقد سابقه ثبتی ، در جريان ثبت ، دارای سند مالكيت و ....) ، پلاك ثبتی، نشانی ، مساحت عرصه و اعيان ، مورد استفاده و ....
11-امكان ثبت مشخصات دارایی‌های نامشهود نظير سرقفلی ، امتياز انشعاب خدمات عمومی( تلفن ، گاز و....) ، مالكيت معنوی و ....
12-امكان ثبت مشخصات اوراق بهادار نظير نوع ، تاريخ سررسيد ، نحوه تملك ، مبلغ ، صادر كننده و ....
13- امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك مركز هزينه
15- امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك ساختمان ، طبقه و اتاق
16- امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك واحدها
17-امكان ثبت اطلاعات استقرار مال به تفكيك كاركنان

عمليات مربوط به تغييرات و جابجايی اموال:
1-امكان ثبت عمليات مربوط به تعميرات اساسي اموال
2-امكان ثبت عمليات مربوط به اموال بركنار شده يا اسقاط شده
3-امكان ثبت عمليات مربوط به اهدا يا واگذاری اموال
4-امكان ثبت عمليات مربوط به جابجايی اموال
5-امكان ثبت عمليات مربوط به امانت دهی اموال به ديگران
6-امكان ثبت عمليات مربوط به امانت گرفتن اموال از ديگران
7-امكان ثبت عمليات مربوط به برگشت اموال امانی يا واگذار شده
8-امكان ثبت عمليات مربوط به فروش اموال
9-امكان ثبت عمليات مربوط به اجاره اموال
10-امكان ثبت ، تنظيم و چاپ پروانه خروج مال از سازمان يا موسسه در مواقع ضروری و ثبت مشخصات اموال خارج شده ، واحد درخواست كننده ، شخص خارج كننده
11-امكان ثبت عمليات مربوط به تغييرات و انتقال اموال در فهرست دفاتر ، فرم ها ، كارت‌ها

عمليات مربوط به محاسبه استهلاك:
1-امكان تعيين روش استهلاك دارایی از طريق گروه دارايی.
2-امكان تعيين ميزان استهلاك دارايی از طريق گروه دارايی .
3-امكان انتخاب روش تاثيرگذاري تغيير يا تعمير اساسي دارايی در محاسبه استهلاك
4-امكان اعلام اموال مستهلك شده
5-امكان اعلام بلااستفاده شدن دارايی به منظور محاسبه بخشي از استهلاك دارايی و اعلام بكارگيری مجدد دارايی

عمليات مربوط به اموال مفقود شده و حادثه ديده:
1-امكان ثبت اطلاعات مربوط به وقايعی نظير سيل ، زلزله ، سرقت ، آتش سوزی ، تصادف و .... 2-امكان حذف اموالی كه در اثر وقايع از بين رفته اند از فهرست اموال
3-امكان ثبت عمليات مربوط به پيگيری و نتايج پرونده سرقت اموال
4-امكان ثبت اعلام پيدا شدن اموال مفقود شده يا مسروقه
5-امكان ثبت مجدد اموال مفقود شده يا مسروقه‌ای كه پيدا شده‌اند ، به فهرست اموال

امكانات جستجو و بررسي:
1-امكان جستجو براساس اطلاعات موجود در سيستم
گزارش ها
1-امكان گزارش‌گيري و مشاهده اطلاعات يك مال
2-امكان گزارش‌گيري و مشاهده اطلاعات اموال به صورت كلي
3-امكان گزارش‌گيري از مراكز هزينه ، محل‌هاي استقرار و تحويل گيرندگان اموال
4-امكان گزارش‌گيري از وضعيت اموال به لحاظ جابجايي ، جايگزيني ، فروش ، اسقاط ، حذف و ....
5-امكان گزارش‌گيري از وضعيت اموال به لحاظ محل استقرار ( ساختمان ، طبقه و اتاق ) ، فرد تحويل گيرنده ، مركز هزينه و واحد
6-امكان گزارش گيري از نقل و انتقالات دارايي‌ها بين واحدها ، مراكز هزينه و اشخاص در دوره‌هاي زماني تعيين شده
7-امكان گزارش‌گيري از تعميرات اساسي دارايي
8-امكان گزارش‌گيري از تغييرات اموال در دوره‌هاي زماني تعيين شده
9-امكان تهيه گزارش از مشخصات فني اموال
10-امكان تهيه گزارش از اموال براساس طبقات سيزده گانه
11-امكان گزارش‌گيري از اموال اماني ( امانت گرفته شده و امانت داده شده )
12-امكان گزارش‌گيري از اموال اجاره‌اي ( اجاره داده و اجاره شده )
13-امكان گزارش‌گيري از اموال در اختيار يك كارمند ، واحد ، مركز هزينه و ....
14-امكان گزارش‌گيري از اموال موجود در يك ساختمان ، طبقه ، اتاق و .....
15-امكان گزارش‌گيري از اموال مصرفي راكد
16-امكان گزارش‌گيري از اموال توافقي
17-امكان گزارش‌گيري از اموال مفقودي
18-امكان گزارش‌گيري از اموال اهدا يا واگذار شده
19-امكان گزارش‌گيري از اموال مسروقه
20-امكان گزارش‌گيري از اموال اسقاطي
21-امكان گزارش‌گيري از هزينه استهلاك اموال
22-امكان گزارش‎گير‌ی از هزينه استهلاك دارايی‌ها به تفكيك مراكز هزينه
238-امكان گزارش‌گيري از دارايی‌های مستهلك شده
24-امكان تهيه فهرست استهلاك ماهيانه دارايي‌ها
25-امكان گزارش گيری از اطلاعات مربوط به مقادير استهلاك سال‌های قبل

26-امكان گزارش‌گيری از سوابق بلااستفاده شدن و استفاده مجدد دارايی‌ها
27-امكان گزارش‌گيری از كارت تفصيلي دارايی ثابت
28-امكان گزارش به صورت خودكار از اموالی كه سررسيد بيمه آن‌ها در شرف اتمام است
29-امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموالي كه سررسيد معاينه فنی ، تعمير و يا ساير موارد ضروری از اين دست در مورد آن‌ها فرا رسيده است
30-امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموالی كه سررسيد ضمانت ( گارانتي ) يا خدمات پس از فروش آن‌ها نزديك است
31-امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموال امانی كه سررسيد عودت آن‌ها نزديك می‌باشد
32-امكان ارائه گزارش به صورت خودكار از اموالی كه عمر مفيد آن‌ها تمام شده است
33-امكان تنظيم زمان ارائه هشدار پيش از سررسيد مربوط به عمر مفيد ، بيمه ، معاينات ، امانت ، ضمانت ، خدمات پس از فروش و .... به طور جداگانه
34-امكان تهيه گزارش هاي آماري و طبقه بندي شده دارايی‌ها
35-امكان گزارش‌گيري پويا براساس نياز و تعريف كاربر
36-امكان چاپ كليه گزارش‌ها