سیستم حقوق و دستمزد

1- پارامتريك بودن کلیه ورودی‌ها، محاسبات و خروجی‌ها بدون نياز به شركت پشتيبان
2- ثبت انواع قراردادهای استخدامی و نحوه تعريف محاسبات به تفكيك نوع قرار داد
3- امكان تعريف هر گونه مزايا. كسورات، كاركرد و تعهدات كارفرما بصورت پارامتريك
4- آرشيو اطلاعات كاركرد
5- آرشیو اطلاعات پرسنل
6- آرشيو اطلاعات دريافتی و كسورات پرسنل در طول دوره خدمت
7- امكان فرمول گذاری جهت افزايش يا كاهش حقوق و مزايا بصورت عمومی
8- امكان تعريف انواع بيمه و ماليات
9- محاسبه ذخيره سنوات، باز خريد مرخصی و ذخيره عيدی و پاداش
10- Back Pay
11- امکان تعریف وام‌های مختلف هر شرکت
12- امکان تخصیص وام‌های مختلف به پرسنل
13- امکان تعلیق و رفع تعلیق وام در چهار سطح شرکت / کارگاه / مرکز هزینه / پرسنل
14- امکان قطعی کردن و غیر قطعی کردن اطلاعات بر اساس سطوح دسترسی
15- امکان تعریف انواع احکام و صدور حکم کارگزینی به همراه گزارشات مربوطه
16- صدور سند حسابداري
17- گزارشات مختلف و فيش حقوق ويژه هر شركت
18- ديسكت بيمه
19- ديسكت بانك
20- امكان تعريف انواع فرمول‌های محاسبه مزايا شيفت، كسر كار، اضافه كار
21- امكان چند شركته بودن و تجميع اطلاعات و تخصيص به مراكز هزينه