سیستم حقوق و دستمزد

1- پارامتریك بودن کلیه ورودی‌ها ، محاسبات و خروجی‌ها بدون نیاز به شركت پشتیبان
2- ثبت انواع قراردادهای استخدامی و نحوه تعریف محاسبات به تفكیك نوع قرار داد
3- امكان تعریف هر گونه مزایا، كسورات ، كاركرد و تعهدات كارفرما بصورت پارامتریك
4- آرشیو اطلاعات كاركرد
5- آرشیو اطلاعات پرسنل
6- آرشیو اطلاعات دریافتی و كسورات پرسنل در طول دوره خدمت
7- امكان فرمول گذاری جهت افزایش یا كاهش حقوق و مزایا بصورت عمومی
8- امكان تعریف انواع بیمه و مالیات
9- محاسبه ذخیره سنوات ، بازخرید مرخصی و ذخیره عیدی و پاداش
10- Back Pay
11- امکان تعریف وام‌های مختلف هر شرکت
12- امکان تخصیص وام‌های مختلف به پرسنل
13- امکان تعلیق و رفع تعلیق وام در چهار سطح شرکت / کارگاه / مرکز هزینه / پرسنل
14- امکان قطعی کردن و غیر قطعی کردن اطلاعات بر اساس سطوح دسترسی
15- امکان تعریف انواع احکام و صدور حکم کارگزینی به همراه گزارشات مربوطه
16- صدور سند حسابداری
17- گزارشات مختلف و فیش حقوق ویژه هر شركت
18- دیسكت بیمه
19- دیسكت بانك
20- امكان تعریف انواع فرمول‌های محاسبه مزایا شیفت، كسر كارو اضافه كار
21- امكان چند شركته بودن و تجمیع اطلاعات و تخصیص به مراكز