سیستم هدف گذاری فروش

• هدف گذاری فروش به صورت تعدادی و ریالی
• امکان چند سطحی کردن اهداف (اهداف بلن
• اهداف خوش بینانه، اهداف واقعی، اهداف بازار خراب
کاربر می تواند سطوح مختلفی(بدون محدودیت تعداد سطوح) از اهداف را برای خود مشخص کند و خود را نسبت به هریک از سطوح مورد نظر بسنجد.
• طبقه بندی اهداف به صورت داینامیک
بر اساس هر یک از موضوعات زیر می توانید اهداف را طبقه بندی نمایید :
- شرکت
- منطقه بندی کشور
- شعبه
- مسیر توزیع
- مسیر فروش
- مسیر وصول
- ویزیتور
- کالا
- ماه
- گروه کالا
- تامین کننده کالا
- مشتری
- نوع مشتری

• امکان شرط گذاری اهداف تعیین شده جهت مقایسه عملکرد و پیش بینی
• امکان سرشکن کردن اهداف از بالا به پایین بر اساس فرمولهای متفاوت
• امکان پیشنهاد هدف برای سال بعد از پایین به بالا
• امکان گزارشگیری متنوع جهت مقایسه هر یک از سطوح و طبقه بندی های با فروش انجام شده
• امکان تعدیل هدف بر مبنای موجودی تامین شده و روزهای کاری واقعی کالا در شرکت