فروش و پخش مویرگی

1-فروش و موجودی تعدادی به تفكیك كالا و مراكز
2- فروش و موجودی تعدادی برحسب كد ملی به تفكیك كالا و مراكز
3- درصد فروش و موجودی ریال هر نمایندگی برحسب شركت‌ها
4- فروش و موجودی تعدادی هر نمایندگی برحسب شركت‌ها
5- درصد فروش و موجودی تعدادی به تفكیك كالا و مراكز
6- لیست اقلام متراكم در انبار مراكز
7- فروش و موجودی تعدادی به تفكیك كالا و مراكز ( تعداد در كارتون و وزن)
8- لیست كالای فاقد فروش به تفكیك مراكز از تاریخ تا تاریخ
9- لیست كالای فاقد موجودی به تفكیك مراكز از تاریخ تا تاریخ
10- فروش و موجودی تعدادی كالاهای گروه‌های متنوع به تفكیك كالا و مراكز
11- لیست موجودی متراكم با امكان تعداد روزهای متغیر
12- فروش و موجودی به تفكیك كالا و شركت‌ها
13- فروش و موجودی به ریز كالا
14- لیست فروش و موجودی به تفكیك كال های قطعی و امانی و شركت‌ها
15- لیست فروش و موجودی به تفكیك كالاهای قطعی و شركت‌ها
16- لیست فروش و موجودی به تفكیك كالاهای امانی و شركت‌ها
17- فروش و موجودی به تفكیك كالا و شركت‌ها برحسب میانگین ماه
18- موجودی كالا به تفكیك شركت‌ها با قیمت تمام شده
19- فروش و موجودی به تفكیك شركت‌ها
20- موجودی ریالی شر‌‌كت‌ها به تفكیك موجودی امانی و قطعی و موجودی كل
21- فروش و موجودی به تفكیك شركت‌ها ( با مبلغ قیمت تمام شده و مبلغ به قیمت فروش ) و سود حاصله و درصد
22- فروش و موجودی به تفكیك شركت‌ها و سود حاصله و درصد مارژین ( مرتب شده براساس درصد مارژین حذف)
23- لیست فروش و موجودی به تفكیك شركتها برحسب كالا
24- خلاصه فروش و موجودی به تفكیك نمایندگی
25- خلاصه فروش و موجودی به تفكیك مناطق برحسب پرفروش ترین منطقه
26- آمار مقایسه ای فروش شركت‌ها
27-(آمار مقایسه ای فروش برحسب گروه كالا
28- آمار مقایسه ای موجودی شركت‌ها
29- آمار تولید یا واردات و فروش و موجودی كالاها نسبت به هدف تولید
30- آمار تولید یا واردات و فروش و موجودی كالاها نسبت به میزان تحویل
31- آمار تولید یا واردات و فروش و موجودی كالاها همراه با موجودی ریالی و تعدادی
32- آمار تولید یا وارداتی و فروش و موجودی صرفا تعداد موجودی و تعداد فروش
33- آمار تولید یا واردات نسبت به هدف سال تا تاریخ
34- مشخصات كالاها ( تعداد خرید ، مقدار فرجه ، تعداد جایزه ، پورسانت ، قیمت فروش ....) از گروه تا گروه
35- آمار تحلیلی فروش از كل محصولات مراكز
36- آمار تحلیلی فروش از كل محصولات مراكز برحسب بالاترین درصد فروش به هدف
37- فروش ریالی محصولات مراكز به تفكیك ماه
38- درصد فروش محصولات شركت‌ها به تفكیك مراكز و تفكیك ماه
39- فروش تعدادی محصولات مراكز به تفكیك ماه
40- لیست اضافات ، كسری و ضایعات كالاهای شركت‌ها
41- لیست ضایعات كالاهای شركت‌ها
42- لیست اضافات ، كسری و ضایعات كالاهای شركت‌ها برحسب مراكز
43- لیست ضایعات كالاهای شركت‌ها برحسب مراكز
44- میزان و مبلغ پورسانت پرداختی در كل مراكز
45- میزان و مبلغ پورسانت پرداختی در كل مراكز پس از كسر درصد مربوط به ستاد
46- میزان و مبلغ پورسانت برحسب گروه شركت‌ها
47- تعداد و تاریخ تحویل خرید مشتریان به تفكیك كالا و استان برحسب نمایندگی
48- لیست 100 كالای برتر برحسب ریال فروش
49- لیست 100 كالای برتر برحسب تعداد فروش
50- لیست 100 كالای برتر برحسب ریال موجودی
51- لیست 100 كالای برتر برحسب تعداد موجودی
52- لیست 100 كالای برتر برحسب ریال فروش به تفكیك گروه
53- لیست 100 كالای برتر برحسب تعداد فروش به تفكیك گروه
54- لیست 100 كالای برتر برحسب ریال موجودی به تفكیك گروه
55- لیست 100 كالای برتر برحسب تعداد موجودی به تفكیك گروه
56- لیست اهداف شركتها و وارده آنها در ماه برحسب قیمت تمام شده
57- لیست اهداف شركتها و وارده آنها در ماه برحسب قیمت فروش
58- شناسنامه محصولات
59- آمار تعداد فروش و موجودی كالا برحسب روز فروش در هر ماه
60- گردش كالا برحسب تسهیلات
61- آمار تعداد فروش و مرجوعی به تفكیك مراكز
62- لیست میانگین فرجه ها به تفكیك مراكز
63- میانگین فرجه به تفكیك شركت
64- لیست فرجه های مشتریان به تفكیك مراكز
65- میزان افزایش یا كاهش قیمت محصولات از تاریخ تا تاریخ
66- لیست X مشتری برتر برحسب خرید ریالی
67- لیست مشتریان به ترتیب بیشترین خرید ریالی برحسب مراكز
68- آمار مشتریان برحسب بیشترین خرید تعدادی برحسب شركتها
69- لیست كالاهای ارسالی به مراكز به تفكیك حواله و شركتهای طرف قرارداد
70- اهداف تعدادی به تفكیك مراكز و گروه كالا
71- آمار تحلیلی فروش و هدف تعدادی برحسب سالن
72- آمار تحلیلی فروش و اهداف مناطق برحسب كالا
73- آمار تحلیلی فروش و اهداف مناطق برحسب كالا به تفكیك مركز
74- مقایسه فروش و اهداف مناطق برحسب كالا به تفكیك مركز
75- آمار تحلیلی فروش از كل محصولات مراكز توزیع از تاریخ تا تاریخ برحسب سالن و درصد به هدف و فروش
76- آمار تحلیلی فروش و اهداف مناطق – تجمیعی
77- آمار تحلیلی فروش و اهداف مناطق برحسب كالا به تفكیك مركز
78- لیست مشتریان مراكز به ترتیب بیشترین خرید
79- لیست تعداد مشتریان مراكز برحسب كد سالن
80- لیست تعداد و ریال خرید مشتریان مراكز برحسب كد كالا
81- لیست جایزه جنسی متعلق به یك مشتری خاص به تفكیك گروه و مركز
82- میزان فروش و تخفیفات به تفكیك قطعی و امانی
83- مرجوعی اشانتیون
84- لیست فروش مشتریان
85- لیست مرجوعی از اشانتیون به تفكیك گروه و مركز
86- لیست مرجوعی از اشانتیون به تفكیك گروه
87- جایزه پیش بینی شده برحسب تعداد فروش
88- تعداد و ریال فروش ویزیتورهای مراكز
89- لیست تاریخ سررسید فاكتورها به تفكیك مشتری و مراكز
90- لیست تاریخ سررسید فاكتورها به تفكیك مشتری و مراكز با احتساب تاخیر
91- لیست مبلغ و تاریخ سررسید فاكتورها
92- لیست خرید ریالی داروهای دامی
93- لیست كنترل موجودی انبار مركزی تا تاریخ
94- لیست كنترل موجودی كل تا تاریخ
95- لیست كنترل موجودی كل تا تاریخ
96- لیست كنترل موجودی كل تا تاریخ
97- آخرین بخشنامه قیمت كالاها برحسب شركت
98- بخش نامه پورسانت كالاها
99- بخش نامه قیمت كالا
100- بخش نامه جایزه كالاها
101- بخش نامه فرجه كالاها
102- بخش نامه بلوكه و آزاد كالاها
103- لیست مشتریان به تفكیك مركز و فعالیت
104- گزارش مرجوعی كالا
105- تحلیل فروش و هدف مناطق كشور